2. Seurat

2.1 Seuran toiminta
2.1a Urheiluseuran johtokunnan tehtävät
2.1b Urheiluseuran puheenjohtajan tehtävät
2.1c Urheiluseuran sihteerin tehtävät
2.1d Urheiluseuran rahastonhoitajan tehtävät
2.1e Urheiluseuran jäsenen oikeudet
2.1f Urheiluseuran jäsenen velvollisuudet

2.1. SEURAN TOIMINTA

HALLITUS / JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Puheenjohtajan on oltava 18
vuotta täyttänyt, muiden jäsenten vähintään 15-vuotiaita.
Puheenjohtajalla ja vähintään puolella jäsenistä on oltava kotipaikka Suomessa.

Johtokunnan tehtävänä on hoitaa huolellisesti seuran asioita ja toimia seuran lakimääräisenä
edustaja eli hoitaa lain velvoittamat asiat. Tehtäviä rajoittavat laki, seuran säännöt ja seuran
kokouksen ohjeet.

Johtokunnan kaksi tarkoitusta ovat hallinto- ja valvonta. Johtokunta voi suorittaa tehtävät
itse tai valvoa tehtävien suorittamista ja kantaa valvontaan kuuluvan vastuun.

Johtokunta tekee päätökset yhdessä mutta jäsenet voivat jakaa tehtäviä. Pääsääntöisesti
johtokunta kantaa yhteisesti vastuun päätöksistä. HUOM: johtokunta vastaa viime kädessä
myös alaisuudessaan toimivien jaostojen asioiden hoidosta.

Yhdistyslain mukaan hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja seuran
välistä sopimusta koskevaan asian käsittelyyn eikä myöskään muihin asioihin, joissa
yksityinen etu saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Urheiluseuran johtokunnan tehtävät:

 • Kutsuu koolle seuran kokoukset ja valmistelee kokousten asiat.
 • Kokousten päätösten täytäntöönpano.
 • Huolehtii juoksevista asioista.
 • Edustaa seuraa ulospäin.
 • Huolehtii seuran taloudesta ja omaisuudesta.
 • Palkkaa ja valvoo työntekijöitä.
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet.
 • Pitää jäsenluetteloa (merkittävä jokaisen jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka).
 • Toimii seuran lakimääräisenä edustajana.
 • Toimii selvitysmiehenä seuran purkautuessa.
 • Valmistelee SKUL:lle toimitettavat raportit seuran toiminnasta ja taloudesta sekä johtokunnan kokoonpanosta.
 • Tiedottaa uusille jäsenille seuran säännöistä ja toimintatavoista.
 • Valvoo kuurojen liikunnan ja urheilun etuja.

Urheiluseuran puheenjohtajan tehtävät:

 • Tuntee Suomen Kuurojen Urheiluliiton tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
 • Tuntee oman yhdistyksen tavoitteet ja toimintatavat.
 • Laatii toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa.
 • Tietää yhdistyslain keskeisimmät asiat.
 • Tuntee yhdistyksen ja liiton säännöt.
 • Hallitsee kokoustoiminnan perusteet.
 • Osaa ryhmässä työskentelyn periaatteet ja pystyä käyttämään erilaisia ryhmätyöskentelytapoja.

Urheiluseuran sihteerin tehtävät:

 • Laatii kokouspöytäkirjat.
 • Laatii yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä kirjoittaa ne puhtaaksi.
 • Kirjoittaa kirjeet ja muut yhdistyksen asiakirjat.
 • Hoitaa toimistotyöt, kuten postitus, kopiointi ja arkisto.
 • Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa (ellei ole erityistä jäsenkirjuria).
 • Tiedottaa yhdistyksen kokouksista ja muista asioista.
 • Urheiluseuran rahastonhoitajan tehtävät:
 • Laatii yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa ehdotuksen yhdistyksen talousarvioksi ja tilinpäätökseksi ja esittelee ne johtokunnalle sekä jäsenkokoukselle.
 • Valmistelee ja esittää muita talousasioita johtokunnalle ja jäsenkokoukselle.
 • Laki- ja sääntömääräisten tai johtokunnan hyväksymien laskujen maksaminen.
 • Seuraa yhdistyksen taloudellista asemaa ja tarvittaessa antaa selvityksiä johtokunnalle ja jäsenkokoukselle.
 • Valvoo jäsenmaksujen kertymää ja hoitaa liiton jäsenmaksun maksamisen ajallaan.
 • Hoitaa yhdistyksen kirjanpidon, ellei tehtävää ole annettu jollekin toiselle henkilölle tai tilitoimistolle.

Urheiluseuran jäsenen oikeudet:

 • Oikeus päätäntävallan käyttämiseen
 • Oikeus asettua ehdolle seuran luottamustehtäviin
 • Oikeus saada tietoja yhdistyksestä (seuran säännöt, kokousten pöytäkirjat, tietoja jäsenluettelosta)
 • Oikeus moittia seuran päätöksiä tuomioistuimessa
 • Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet:
 • Oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan
 • Oikeus saada jäsenpalveluja
 • Oikeus erota seurasta
 • Yhdenvertaisuusperiaate: oikeudet ovat kaikille jäsenille samat, koskee yllämainittujen lisäksi myös ns. erityisiä etuja, joista seura päättänyt erikseen.
 • Edustusurheilijoille voidaan ilman sääntömääräystä antaa sellaista valmennus- ja kilpailutoimintatukea, jota ei myönnetä jäseninä oleville harrasteurheilijoille.

Urheiluseuran jäsenen velvollisuudet:

 • Lojaalisuusvelvollisuus: velvollisuus pidättäytyä seuran vastaisista toimista
 • Mahdollisesti säännöissä määrätty jäsenmaksuvelvollisuus ja toimimisvelvollisuus
 • Noudatettava seuran tekemiä päätöksiä
 • Ilmoittaa jäsenyyden päättymisestä

Hallituksen jäsenet voivat kentällä tarkkailla ns. pistokokeina eri urheilijoiden edustuskelpoisuutta, mm. missä seuroissa kyseiset urheilijat ovat jäseninä ja ovatko he
maksaneet jäsenmaksunsa.

2.2. SEURAN VASTUUT JA VELVOITTEET

Urheiluseuran vastuu suomen kuurojen urheiluliitolle:

 • Jäsenmaksun maksaminen: Jäsenmaksun suorittamalla seura saa äänioikeuden liittokokouksessa. Äänioikeutta ei ole, jos edellisen vuoden jäsenmaksu on maksamatta. Seuran jäsenmaksun suuruus määräytyy toimintakertomuksessa mainitun jäsenmäärän perusteella 1€/seuran jäsen. Esim. jos 50 jäsentä => jäsenmaksu 50€. Jäsenmaksu on maksettava 28.2. mennessä, edeltävän vuoden 31.12. olleen jäsenmäärän mukaan.
 • Toimintakertomus: Lähetettävä liiton toimistoon 28.2. mennessä (malli liitteissä). HUOM! Toimintakertomuksen tekeminen ja lähettäminen liitolle ajoissa on tärkeä jäsenmaksun määrittämistä varten!
 • Jäsenluettelo: Lähetettävä liiton toimistoon toimintakertomuksen mukana 28.2. mennessä nimilista seuran jäsenistä.
 • Ote tilinpäätöksestä: Lähetettävä liiton toimistoon 28.2. mennessä toimintakertomuksen mukana.
 •  Toimintasuunnitelma ja talousarvio: Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio on annettava SKUL:n hallitukselle tiedoksi lähettämällä ne liiton toimistoon 28.2. mennessä. (malli liitteissä)
 • SWOT: Vuosittain päivitettävä seuran SWOT ja otettava mukaan syksyllä seurojen ja lajijaostojen yhteistyöpäiville. (malli liitteissä)
 • Tiedottaa hallitukselle ja webmasterille kotisivun päivitystä varten tapahtumista, kisoista ja tuloksista, johtokunnassa ja yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista.
 • Tiedottaa liiton toimistoon muutoksista yhteystiedoissa ja johtokunnassa: osoitteenmuutokset, uudet sähköpostiosoitteet ja tekstiviestinumerot, johtokunnan jäsenet ja yhteyshenkilöt.

HUOM vastuu tiedottamisesta seuran jäsenille: Esim. liittokokouksen tai syksyisen
seurojen ja jaostojen yhteistyöseminaarin jälkeen seuraa edustaneen henkilön tulee tiedottaa
seuran jäsenille keskustelluista ja tehdyistä päätöksistä.

 

2.3. SEURAN VAIHTAMINEN

Kun kuurojen urheiluseuran jäsen haluaa vaihtaa toiseen seuraan:

1) Seuraa vaihtava täyttää seuranvaihtolomakkeen, kohta ”Ilmoituksen tekijä täyttää”.

2) Antaa lomakkeen nykyisen seuransa johtokunnalle hyväksyttäväksi.

3) Johtokunta täyttää kohdan ”Nykyinen seura täyttää” ja palauttaa lomakkeen ilmoituksen
tekijälle allekirjoitettuna viikon kuluessa.

4) Tämän jälkeen seuraa vaihtava toimittaa lomakkeen uuteen seuraan.

5) Uusi jäsenseura täyttää lomakkeen kohdan ”Uusi seura täyttää” ja palauttaa lomakkeen
kahden viikon kuluessa ilmoituksen tekijälle sekä kopion lomakkeesta liiton toimistoon ja
pitää itsellään yhden kopion.

Seuranvaihtolomake liitteissä

 

2.4. JÄSENSEUROJEN YHTEYSTIEDOT

Muistettava ilmoittaa yhteystietojen muutokset SKUL:n toimistoon.

Jäsenseurojen yhteystiedot seuraavalla sivulla

Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 10.2.2014.