5. Seuraseminaari ja liittokokous

5.1 Osallistumis- ja äänioikeus, tehtävät
5.1b Liittokokous
5.2 Evästykset
5.3 SKUL:n puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali

5.1. OSALLISTUMIS- JA ÄÄNIOIKEUS, TEHTÄVÄT

Seuraseminaari pidetään liittokokousta edeltävänä päivänä. Siellä keskustellaanvarsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävistä asioista. Seuraseminaari on neuvoa antava elin eikä se ole päätösvaltainen.

Liiton organisaation ylin päätösvalta on liittokokouksella. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus, joka myös määrää kokousajan ja paikan. Kutsu liittokokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Liittokokouksessa voi jokaisella jäsenseuralla olla kaksi edustajaa. Jokaisella jäsenellä on puheoikeus. Päätäntäoikeutta käyttävät vain seuran jäsenten valtuuttamat edustajat, joilla on käytettävissään yksi ääni sekä yksi lisä-ääni jokaista 50:tä jäsenseuran omaa henkilöjäsentä kohden.

Jäsenseuralla ei ole äänioikeutta liittokokouksessa, jos edeltävän vuoden jäsenmaksu on maksamatta!

Hallituksen jäsenet sekä liiton toimihenkilöt eivät saa edustaa liiton jäsenseuraa. Heillä on kuitenkin puhe- ja esitysoikeus.
Liittokokous pidetään huhtikuussa. Liittokokouksessa käsitellään kokouksen avauksen ja valtakirjojen tarkastuksen jälkeen seuraavat asiat:

 • Valitaan edustajien pääluvun mukaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta.
 • Esitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkistajien lausunto edelliseltä vuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Esitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Määrätään jäsenseurojen liitolle suoritettavien jäsenmaksujen, lupamaksujen, henkilökohtaisten osanottomaksujen sekä joukkuelajien osanottomaksujen suuruus.
 • Esitellään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme (3) uutta hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen liittokokouksen päättyessä.
 • Valittaessa näiden sääntöjen mukaista hallitusta arvotaan valituista hallituksen jäsenistä kolme (3) joiden toimikausi päättyy seuraavan liittokokouksen päättyessä.
 • Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja kummallekin varamies. Tilintarkistajista toisen täytyy olla hyväksytty tilintarkistaja (HTM).
 • Myönnetään mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet.
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus esittää tai jotka ovat vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle ilmoitettu.

5.2. EVÄSTYKSET

Jos liiton jäsenseura haluaa jonkin asiansa käsiteltäväksi liittokokouksessa, se käsitellään kohdassa ”Evästykset”.
Evästykset pitää saattaa hallitukselle tiedoksi lähettämällä ne toiminnanjohtajalle liiton toimistoon viimeistään 30 päivää ennen liittokokousta.
Hallitus käsittelee evästykset kokouksessaan ennen liittokokousta ja katsoo onko aiheellista saattaa asia(t) liittokokouksen käsiteltäväksi.

5.3. SKUL:N PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI

PUHEENJOHTAJA

 • Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 • Tiedot uusista puheenjohtajaehdokkaista toivotaan hallitukselle ja jäsenseuroille tiedoksi ennen liittokokousta. Tiedot ehdokkaista lähetettävä toiminnanjohtajalle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta.
 • Puheenjohtajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen liittokokouksen päättyessä.

HALLITUKSEN JÄSENET

 • Valitaan joka vuosi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme (3) uutta hallituksen jäsentä.
 • Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen liittokokouksen päättyessä.
 • Varajäsenyyttä ei ole.
Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 10.2.2014.