6. SKUL:n ja lajijaostojen säännöt

6.1 Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n säännöt
6.2 Tarkoitus
6.3 Omistussuhteet
6.4 Jäsenyys
6.5 Hallinto

SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY:N SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Suomen kuurojen Urheiluliitto r.y. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä
liitoksi. Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on edistää urheilu‐ ja liikuntaharrastusta kuurojen keskuudessa.
Tarkoituksena toteuttamiseksi liitto:

Avustaa kuurojen urheiluseurojen perustamista tukien ja ohjaten näiden toimintaa
keskusjärjestönä.

Valvoo jäsenseurojensa ja niiden jäsenten kilpailu‐ ja harjoitustoimintaa Suomessa ja ulkomailla
sekä tarpeen tullen toimeenpanee itse kilpailuja ja juhlia.

Ohjaa jäsenseurojen kautta tai muualla tavalla kuurojen koululaisten vapaa‐ajan urheilutoimintaa.
Edustaa jäsenistöään kansainvälisessä kuurojen urheiluliitossa sekä valvoo jäsenistönsä etuja
ulkomailla kaikilla toimintapiiriinsä kuuluvan urheilun alalla.

Ryhtyy muihinkin samantapaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää kuurojen urheilun‐ ja
liikunnan harrastusta.

Omistussuhteet

Liitto on juridisena henkilönä oikeutettu hankkimaan ja omistamaan sekä kiinteätä että irtainta
omaisuutta, perustamaan rahastoja sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja.

Jäsenyys

Liiton jäseneksi pääsevät liiton tarkoitusperien mukaisesti toimivat eri urheilualojen rekisteröidyt
kuurojen urheiluseurat, rekisteröityjen yhdistyksien oikeuskelpoiset liikuntajaostot, ‐kerhot, jotka
toimivat liiton hallituksen hyväksymien sääntöjen pohjalta ja joiden jäsenyyden hallitus hyväksyy.
Entisten sääntöjen mukaiset liiton vakinaiset henkilöjäsenet pysyvät edelleen liiton puhevaltaisina
jäseninä.

Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi liittokokous hallituksen esityksestä kutsua
henkilön joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt liiton toimintaa.


Liiton tarkoitusperiä, sääntöjä tai määräyksiä taikka hyviä tapoja rikkonutta liiton jäsentä voi liiton
hallitus rangaista antamalla varoituksen tai erottamalla liitosta määräajaksi tai ainiaaksi. Erotetulla
on kuitenkin oikeus erottamispäätöksen kumoamiseksi vedota liittokokoukseen hallitukselle
osoitetulla kirjallisella ilmoituksella kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä
tiedon saatuaan.

Jäsen, joka on jättänyt maksamatta jäsenmaksun, menettää sääntöjen mukaiset jäsenoikeudet
siksi kunnes maksamatta jääneet erät on suoritettu. Aiheellisesta syystä voi liitto määrätä
jäsenensä kilpailu‐ ja edustuskieltoon.


Jäsen on velvollinen vuosittain ennen helmikuun 28. päivää lähettämään liitolle toimintaesityksen
edelliseltä kalenterivuodelta, otteen tilipäätöksestään ja rahastostaan sekä muut pyydetyt
selvitykset, joita tulee seurata liittokokouksen määräämä jäsenmaksu.


Liittokokousta edeltävänä päivänä pidetään seuraseminaari, jossa keskustellaan varsinaisessa
liittokokouksessa käsiteltävistä asioista. Seuraseminaari on neuvoa antava elin ja se ei ole
päätäntävaltainen.
Hallinto


Päättämisoikeutta liiton asioissa käyttää liittokokous. Sääntöjenmääräistä kokousta nimitetään
varsinaiseksi liittokokoukseksi. Ylimääräinen liittokokous voidaan pitää hallituksen kutsusta
tarpeen mukaan tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista liiton jäsenistä sitä hallitukselta
kirjallisesti anoo erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Toimeenpanevana vastuullisena elimenä on
liittokokouksen valitsema hallitus.


Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus, joka myös määrää kokousajan ja paikan. Kutsu
liittokokoukseen on lähetettävä kirjallisesti jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsussa on ilmoitettava esille tulevat asiat.

10§
Liittokokouksessa on jokaisella jäsenellä puheoikeus, mutta päätäntäoikeutta käyttävät vain
jäsenten valtuuttamat edustajat, joilla on käytettävinään yksi ääni sekä yksi lisä‐ääni jokaisesta
50:tä jäsenen omaa henkilöjäsentä kohden. Liittokokouksessa ei hallituksen jäsen eikä liiton
toimihenkilö saa edustaa liiton jäsentä. Heillä on kuitenkin puhe‐ ja esitysoikeus.

11§
Liittokokous pidetään huhtikuussa ja käsitellään kokouksen avauksen ja valtakirjojen tarkastuksen
jälkeen seuraavat asiat:

 • Valitaan edustajien pääluvun mukaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta.
 • Esitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkistajien lausunto edelliseltä vuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 • Esitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Määrätään jäsenseurojen liitolle suoritettavien jäsenmaksujen, lupamaksujen, henkilökohtaisten osanottomaksujen sekä joukkuelajien osanottomaksujen suuruus.
 • Esitellään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kolme (3) uutta hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen liittokokouksen päättyessä. Valittaessa näiden sääntöjen mukaista hallitusta arvotaan valituista hallituksen jäsenistä kolme (3) joiden toimikausi päättyy seuraavan liittokokouksen päättyessä.
 • Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja kummallekin varamies. Tilintarkistajista toisen täytyy olla hyväksytty tilintarkistaja (HTM).
 • Myönnetään mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet.
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus esittää tai jotka ovat vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta hallitukselle ilmoitettu.

12§
Liiton asioita hoitaa liittokokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä
kuusi (6) hallituksen jäsentä joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme
(3) vuoronsa mukaan. Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudesta vuoden ensimmäisessä
kokouksessaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estettynä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai
vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatiessa ja on
päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen
jäsentä on saapuvilla.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide jota puheenjohtaja kannattaa. Jos joku hallituksen
jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauttaan, valitsee seuraava liittokokous hänen tilalleen uuden
jäsenen lopuksi toimiajaksi.
Kiinteän omaisuuden ostamiseen, rakentamiseen ja myymiseen, sekä kiinnitettäviin lainojen
ottamiseen tulee hallituksella olla liittokokouksen antama valtuus.

13§
Hallituksen tehtävänä on:

 • Ottaa liiton palvelukseen toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja sopia talousarvion puitteissa heidän palkkauksestaan.
 • Valita keskuudestaan kaksi jäsentä työvaliokuntaan.
 • Hoitaa liiton asioita näiden sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti.
 • Hoitaa liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta.
 • Kutsua koolle liittokokous.
 • Valmistaa kalenterivuosittain liiton tilit, hankkia tilintarkistajien lausunto, laatia kertomus liiton toiminnasta, saattaa jäsenseurojen tietoon liittokokoukselle esiteltävät asiat neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
 • Valmistaa liittokokoukselle esitettävät asiat.
 • Seurata ja ohjata jäsenien toimintaa.
 • Pitää luetteloa ja tilastoa jäsenistä.
 • Hyväksyä uudet jäsenet.

14§
Työvaliokuntaan kuuluu kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä liiton
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Työvaliokunnan puheenjohtajana on liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajan valitsee
työvaliokunta keskuudestaan. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estettynä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja se on päätösvaltainen
kolmen jäsenen läsnä ollessaan.

15§
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kaksi yhdessä.

16§
Tilikauden, joka on kalenterivuosi, tilit on päätettävä helmikuun 20. päivään mennessä ja
tilintarkistajien on annettava lausuntonsa maaliskuun 10. päivään mennessä.
Yleisiä määräyksiä

17§
Liiton toimintapiiriin kuuluvien eri urheilulajien kohdalla noudatetaan Suomen Lajiliittojen
kilpailusääntöjä ja mahdollisuuksien mukaan luokittelu‐, urheilumerkki‐ ja edustussääntöjä, mikäli
liitolle ei ole vahvistettu vastaavia sääntöjä.

18§
Jos tehdään ehdotus liiton sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta, vaaditaan päätöksen
tekemiseen, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) liittokokouksessa äänestyksessä
annetuista äänistä. Liiton purkamista koskeva päätös ei kuitenkaan ole pätevä ennen kuin se
samalla äänten enemmistöllä on vahvistettu toisessa kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan
kolmen (3) kuukauden myöhemmin.

19§
Liiton purkamisesta päätettäessä on samalla ratkaistava miten liiton jäljelle jääneet varat on
käytettävä kuurojen urheilun hyväksi liiton tarkoitusperien mukaisesti.

Julkaistu 23.12.2012 ja muokattu viimeksi 10.2.2014.