Tietosuojaseloste (GDPR)

Tietosuojaseloste / Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (SKUL ry)

 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tuli sovellettavaksi käyttöön 25.5.2018 ja kokonaan voimaan 1.1.2019. GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation ja se tarkoittaa EU:n uutta tietosuoja-asetusta. Asetuksen tavoitteena on varmistaa henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen kaikkialla EU:ssa. Yleinen tietosuoja-asetus parantaa tietosuojaa ja lisää henkilörekisteriin kuuluvien ihmisten oikeuksia. Asetus sisältää sääntelyn mm. siitä milloin saa kerätä ja käsitellä henkilötietoja ja mitä velvollisuuksia siihen sisältyy.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry

www.skul.org

Valimotie 10, 6. krs

00380 Helsinki

Y-tunnus 0202179-6

skul@skul.org

+358 40 645 39 00

 

YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Suomen Kuurojen Urheiluliitto

skul@skul.org

+358 40 645 39 00

 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. SKUL käsittelee jäsenrekisteriä seuraavasti:

 • Jäsenyyden ylläpito kuurojen urheiluseurojen toimittamien tietojen perusteella
 • Kilpailumatkoihin ilmoittautuminen
 • Sähköinen jäsenviestintä
 • Tilastojen julkaisu
 • Kuurojen Urheilulehti ja historiikki

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

SKUL käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

 • Henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, allergiat)
 • Liiton toimintaan liittyvät tiedot kuten esimerkiksi tilastoinnit ja valokuvat

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Rekisteröidyltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tekstiviestitse, kirjeitse ja henkilökohtaisella tiedoksiannolla
 • SKUL:n jäsenseurojen toimittamalla tiedoksiannolla
 • Eri mestaruuskilpailujen tulokset ja tiedot

 

REKISTERINPITÄJÄT ja HENKILÖTIETOJEN LAINMUKAINEN KÄSITTELY

Rekisterinpitäjät ovat Suomen Kuurojen Urheiluliiton työntekijöitä, joilla on riittävät resurssit henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjät ovat tietosuoja-asetuksen mukaan vastuussa siitä, että he toteuttavat tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Rekisteripitäjien on tehtävä loukkausta koskeva ilmoitus valvontaviranomaisille mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta. Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta myös rekisteröidyille, jos loukkaus aiheuttaa korkean riskin ko. henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

 

TIETOSUOJAPERIAATTEET

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava seuraavia periaatteita:

 1. Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, täsmällisesti, luottamuksellisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Läpinäkyvällä käsittelyllä tarkoitetaan sitä, että rekisteröidylle tulisi olla tiedossa miten häntä koskevia tietoja kerätään ja käytetään. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tietojen ja viestinnän on oltava helposti saatavilla ja ymmärrettävissä.
 2. Henkilötietojen kerääminen tulee olla sidonnainen käyttötarkoitukseen ja tietojen kerääminen tulee tapahtua tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten.
 3. Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä sekä rekisterinpitäjän on kohtuullisin toimenpitein varmistettava, että käsittelyn tarkoituksiin epäolennaiset ja virheelliset henkilöt poistetaan tai korjataan viipymättä.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA REKISTERISUOJAUSPERIAATTEET

Säilytämme rekisteröidyn tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen liiton toiminnan ja tarkoituksen toteuttamisen kannalta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. SKUL voi olla velvoitettu säilyttämään rekisteröidyn henkilötietoja pidemmän aikaa noudattaakseen kirjanpito- tai muita pakottavaa lainsäädäntökohtaa varten. Lisäksi liitto voi säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi tilastointeja varten.

 

Rekisteriä koskevat aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain liiton työntekijöillä.

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU- JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle toteutetaan ainoastaan, jos rekisterinpitäjät noudattavat tietosuoja-asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä. Näitä ovat esimerkiksi kilpailutapahtumat, joissa tarvitaan osallistujien henkilötietoja. Henkilötietoja luovutetaan vain kisajärjestäjien pyytämien tietojen osalta ja varmistetaan myös henkilötietojen salaus kolmannen osapuolen osalta.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry

Valimotie 10, 6. krs

00380 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen skul@skul.org

 

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa

Valimotie 10, 6. krs

00380 Helsinki

 

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän hallusta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse skul@skul.org.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus osoitetaan viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan tietosuojaan liittyvälle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

Päivitetty 21.11.2019

Päivitetty

X